Přehled českých průmyslových asociací

APPLiA CZ – Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů

Sdružení (tehdy jako CECED CZ) vzniklo v roce 2003 zakladatelskou smlouvou podepsanou devíti zakládajícími členy (BSH, CANDY ČR, ELECTROLUX, FAGOR ELEKTRO, GORENJE, Merloni Elettrodomestici (dnes Indesit), MIELE, Philips, Whirlpool). Předmětem činnosti sdružení je především obhajovat a zastupovat zájmy členů při jednání s vládou a vládními úřady, orgány státní správy a samosprávy, státními a jinými organizacemi a institucemi. Dále koordinovat spolupráci evropských výrobců v technických oblastech s mezinárodními, evropskými a národními normalizačními, certifikačními a jinými příslušnými úřady a poskytovat a zajišťovat pro členy sdružení odborné služby jako poradenství a konzultace v oblastech profesního zájmu mandanta a další.

Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP)  

Asociace českého papírenského průmyslu (dále jen ACPP) vznikla v nové podobě v roce 1991 a stala se významnou organizací sdružující podniky, společnosti i významné fyzické osoby v oboru průmyslu papíru a celulózy. ACPP sdružuje, kromě právnických a fyzických osob podnikající v odvětví papírenského průmyslu nebo souvisejících oblastech, státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl. Asociace reprezentuje své členy při jednání se státními orgány, odborovými a mezinárodními organizacemi.

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT)

Asociace byla založena v roce 2010 významnými dovozci informačních a komunikačních technologií. AITAT sdružuje právnické osoby na základě dobrovolného zájmu především o informační technologie a telekomunikace. Mezi cíle asociace patří ochrana a prosazování společných cílů členů sdružení v oblasti legislativy, exekutivy, výkonu samosprávy a při stanovení pravidel vztahujících se k informačním technologiím a telekomunikacím se zvýšeným zřetelem na ochranu životního prostředí. Dále reprezentování společných zájmů při prosazování všech moderních informačních a komunikačních technologií ve společnosti, přispívání k rozvoji podnikatelských aktivit a hospodářských zájmů členů sdružení a poskytování poradenské, přednáškové, publikační, expertní a jiné osvětové činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to zejména se zvýšeným zřetelem na ochranu životního prostředí.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

Asociace, která vznikla v roce 1993, v České republice sdružuje společnosti, které dokážou vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. Mezi základní hodnoty působení AIFP a jejích členů patří inovace, etické jednání, důvěra a přínos pro pacienty. Aktivity asociace řeší především dostupnost inovativních léků, etika a transparentnost při zavádění inovací ve farmacii a přínos těchto inovací pro společnost. Vedle toho Asociace realizuje řadu speciálních projektů, které jsou určeny pro pacientské organizace, výzkumné týmy, malé a střední podniky a další subjekty působící v oblasti zdravotnictví.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Asociace byla založena v roce 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání. V každém z těchto segmentů vytváří AMSP ČR pro členy informační a legislativní servis. Vydává vlastní magazín Trade News. AMSP ČR je postavena na třech základních pilířích: nezávislost, odbornost, praxe.

Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI)

Asociace sdružuje podniky českého železničního průmyslu. ACRI reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Členy ACRI jsou společnosti působící v oborech vývoj, konstrukce, výroba a opravárenství kolejových vozidel, výstavba, modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury, vývoj, projektování, výroba, montáž, rekonstrukce a servis zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky v železniční dopravě, železniční komponenty, materiály a služby, výzkumné ústavy a zkušebny a služby.

Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS)

APPS byla založena v roce 2002 a sdružuje agentury práce a personálně-poradenské společnosti. Členové asociace disponují až 50 % tržního podílu na trhu v České republice a zaměstnávají celkem 121 000 přidělených zaměstnanců a desítky tisíc kandidátů doporučují každoročně do trvalého pracovního poměru.

Asociace pro elektronickou komerci, z.s. (APEK)

Asociace, která byla založena v roce 1998, je sdružením podnikatelů a firem z oblasti e-komerce. APEK zastupuje e-commerce trh při komunikaci s médii a státní správou. Členům asociace poskytuje podporu formou právních informací, seminářů, studií, networkingu a poradenství.

Asociace provozovatelů poukázkových systémů, z.s. (APROPOS)

Asociace je profesní samosprávné sdružení firem provozujících poukázkové systémy a služby s nimi spojené v České republice. Členy APROPOS jsou klíčoví provozovatelé služeb poukázkových kuponů působící na českém trhu. Hlavní náplní činnosti asociace je zvyšování kvality a rozvoje celého oběhu poukázkových systémů od vydavatelů přes uživatele až k finálním příjemcům – v oblasti zaměstnaneckého stravování. Za tímto účelem APROPOS spolupracuje s příslušnými orgány státní správy i se širokým spektrem profesních svazů a sdruženími nejen na legislativních normách upravujících fungování poukázkových systémů, ale i na samoregulačních opatřeních a pravidlech.

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKPCR)

Průmysl skla, keramiky a porcelánu patří v České republice k tradičním průmyslovým odvětvím. K tomu, aby si výrobci, obchodníci, výzkumná a vývojová pracoviště a odborné školy tohoto odvětví mohli řešit své zájmy, založili v roce 1990 Asociaci sklářského a keramického průmyslu České republiky. Činnost Asociace je zaměřena zejména na podporu, prosazování a obhajobu zájmů a požadavků vůči orgánům státní správy, organizování vzájemné spolupráce členů při řešení společných problémů, racionální využití tuzemských surovin, řešení ekologických problémů, zajišťování kolektivního vyjednávání s příslušným odborovým svazem a uzavírání kolektivních smluv, zajišťování databáze pro strategické rozhodování svých členů a další.

Asociace spotřební elektroniky (ASE)

Asociace byla založena v roce 2005 významnými dovozci a výrobci spotřební elektroniky. ASE zastupuje své členy v oblastech nakládání s elektroodpadem a obaly, autorského práva, zejména pak platby náhradních autorských odměn, ochrany spotřebitele a technických požadavků na výrobky. Členové ASE jsou zakládajícími subjekty kolektivního systému ASEKOL, prostřednictvím kterého plní své povinnosti týkající se zpětného odběru elektrozařízení.

Asociace strojních inženýrů ČR, z.s. (A.S.I.)

Asociace vznikla v roce 1991 jako sdružení strojních inženýrů ČR. Asociace si klade za cíl všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství a strojírenství, podporovat výměnu zkušeností v oboru a posilovat postavení strojních inženýrů ve společnosti. A.S.I. organizuje odborné přednášky k aktuálním problémům, připravuje semináře a podílejí se na mezinárodních konferencích z oboru. Asociace vydává pro své členy Bulletin ASI. Na půdě asociace dochází k užitečné vzájemné výměně názorů a zkušeností mezi odborníky z vysokých škol a z průmyslové praxe.

Asociace výzkumných organizací, z.s. (AVO)

Asociace, která byla založena v roce 1990, zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou ve větší míře komerčně využívány. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů. Asociace si stanovila jako své poslání účinnou pomoc při transformaci aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky a při jeho dalším oživení a rozvoji.

Asociace zemědělské a lesnické techniky (A.ZeT)

Asociace byla založena v roce 1990 ještě pod názvem Sdružení výrobců zemědělské techniky. Předmětem činnosti je spolupráce ve výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji zemědělské a lesnické techniky, vzájemná výměna informací a ověřených zkušeností v dohodnutých oblastech zájmu, prosazování společných zájmů členů Sdružení v tuzemsku i zahraničí na všech potřebných a dosažitelných úrovních a místech. Dále boj proti nekalé konkurenci ohrožující zájmy členů Sdružení, organizace zkoušek, testování a hodnocení zemědělských a lesnických strojů, nářadí a metod a zveřejňování atestů pro potřeby výrobců, prodejců i uživatelů. A také rozvoj nových forem spolupráce v rámci mezinárodních sdružení výrobců zemědělské a lesnické techniky jak zemí západní Evropy (CEMA), tak zemí střední a východní Evropy a poskytování vzájemných služeb podporujících činnost nebo aktivity členů sdružení.

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CZECHMED)

CzechMed je profesionální základnou pro firmy, které se chtějí aktivně účastnit na rozvoji a kultivaci prostředí českého zdravotnictví a podnikatelského prostředí. Poskytuje legislativní monitoring a monitoring médií. Pořádá semináře a konference na významná témata českého zdravotnictví. Organizujeme školení v oblasti legislativy a úhrad. Asociace na české scéně působí od roku 1998.

Česká asociace oběhového hospodářství, z.s. (ČAObH)

Asociace vznikla v roce 2016 jako uskupení občanů a korporací, které spojuje především zájem o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Konkrétně se jedná o snižování množství nevyužitelných odpadů a obecně o prosazování principů oběhového hospodářství.

Česká asociace odpadového hospodářství, z.s. (ČAOH)

Jedná se o největší asociaci v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Dlouhodobě sdružuje významné společnosti působící na trhu odpadového hospodářství v České republice. Členové asociace vlastní významný podíl zpracovatelských i koncových zařízení pro na nakládání s odpady v ČR. Ke vzniku této asociace počátkem roku 1997 vedly poznatky a zkušenosti s fungováním soukromého sektoru v oblasti odpadového hospodářství v jiných evropských zemích.

Česká fintech asociace, z.s. (ČEFTAS)

Česká fintech asociace, založená v roce 2016, má za cíl podporovat inovace ve finančním sektoru, spoluvytvářet regulační prostředí pro jejich rozvoj, a díky tomu prosazovat ekonomiku bez překážek, papírování a hotovosti. Předmětem činnosti a účelem asociace je poskytovat obecně prospěšné služby především v oblastech vedení a propagace odborné diskuse a rozvoji poskytování finančních služeb za pomoci internetu a moderních informačních a telekomunikačních technologií. Cílem ČEFTAS je vytváření platformy pro komunikaci mezi FinTech odvětvím, regulátory a veřejností. Vedle toho realizuje projekty na podporu FinTech a usiluje o spoluvytváření státní politiky v této oblasti.

Český plynárenský svaz (ČPS)

Český plynárenský svaz byl založen v roce 1992 a navázal na bohatou činnost svých předchůdců. Hlavním posláním ČPS je vyvíjet činnost ve prospěch odborných zájmů a potřeb plynárenského oboru, zvyšovat jeho odbornou úroveň, zprostředkovávat přenos plynárenských informací a zastupovat české plynárenství na mezinárodní úrovni.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE)

Český svaz zaměstnavatelů v energetice, který vznikl v roce 1991, je dobrovolná nezávislá zájmová organizace zaměstnavatelů a podnikatelů v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektřiny, výroby a rozvodu tepla a obchodu s elektřinou a s teplem, dalších subjektů, které podnikají v oblasti elektroenergetiky a teplárenství, a odborných škol se zaměřením na energetiku. Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou ČR, krajskými úřady, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi. Svaz zpracovává odborné a argumentační materiály k obhajobě a prosazování oprávněných zájmů potřeb členských organizací, včetně překladů dokumentů EU, týkajících se energetiky.

Elektrotechnická asociace České republiky (EIA)

Asociace, která byla založena v roce 1992, sdružuje právnické a fyzické osoby z elektronického a elektrotechnického průmyslu, zdravotnické techniky, informačních služeb a další podnikatelské subjekty s příbuznou výrobní orientací či obchodními zájmy. Členové ElA aktivně prosazují požadavky na úrovni státních orgánů i v oblasti zaměstnavatelských vztahů. Asociace proto udržuje přímé kontakty s představiteli MPO ČR, MF ČR, MŠMT ČR a podobně.

ICT UNIE z.s.

Jedná se o profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací. Sdružení reprezentuje ICT průmysl ČR a prosazuje efektivní využívání ICT ve všech sférách života. V tom spatřuje podmínku nutnou pro utváření informační společnosti založené na znalostech a inovacích. Jedním z hlavních cílů ICT UNIE je přispět k rozvoji tuzemské ekonomiky tak, aby se Česká republika dostala na špici z hlediska konkurenceschopnosti v evropském a globálním měřítku. Sdružení bylo založeno v roce 1998.

Ocelářská unie a.s.

Sdružení, které hájí zájmy českých a slovenských výrobců a zpracovatelů oceli. Členy jsou i vzdělávací a výzkumné instituce. Poskytuje odborné služby, konzultace a poradenství pro ocelářský průmysl v oblastech obchodu, statistiky, technologie, standardizace a ekologie. Působí také jako platforma pro výměnu zkušeností mezi odborníky a zároveň zdrojem informací pro širokou veřejnost. Sdružení vzniklo v roce 1992 ještě pod názvem Hutnictví železa.

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)

Sdružení automobilového průmyslu vzniklo v roce 1989 podpisem Smlouvy o sdružení organizací automobilového průmyslu sedmnácti společnostmi. Cílem sdružení je podporovat spolupráci mezi podniky automobilového průmyslu a jeho celkový rozvoj. Členy sdružení jsou výrobci vozidel, výrobci komponentů a příslušenství vozidel a organizace zabývající se výzkumem, obchodem, poradenstvím a dalšími službami v oblasti výroby silničních vozidel a jejich dílů.

Solární asociace, spolek

Solární asociace je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky. Hlavním cílem Solární asociace je vytvoření takových podmínek, které umožní trvalý rozvoj solárního sektoru v České republice. Členové jsou především výrobní a distribuční společnosti, provozovatelé solárních elektráren, firmy a podnikatelé zabývající se novými trendy v akumulaci elektřiny z OZE, obchodníci s elektřinou, instalační a servisní společnosti, recyklační firmy, vysoké školy a výzkumné ústavy a příznivci energie ze slunce jako fyzické osoby. Solární asociace byla založena jako Česká fotovoltaická průmyslová asociace v roce 2009.

Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD)

Svaz je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Výrobní družstva jsou ryze české firmy, jejichž činnost zahrnuje obory ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu, vyrábějí roboty pro zpracovatelský průmysl, elektroinstalační materiály, nábytek všech typů, kosmetiku a drogistické zboží, módní pánské, dámské a dětské oděvy, ale také kuchyňské potřeby, nářadí pro zahrádkáře, vybavení pro myslivce, rybáře, policii a vojsko, vyrábějí šperky, vánoční ozdoby a hračky. Výrobní družstva jsou významnými exportéry nejen do zemí EU, ale také do USA, Kanady, Brazílie, Kuvajtu a jiných zemí třetího světa. Vznik se datuje do roku 1968.

Svaz dopravy České republiky (SD)

Svaz dopravy (dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě) vznikl po roce 1989. Svaz vznikl jako nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných oborech dopravy. Základním posláním svazu je vytvářet podmínky pro rozvoj dopravního systému ČR a to ve všech základních i příbuzných oborech. K naplnění svého poslání hájí obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s parlamentem, vládou ČR, odbory, příslušnými orgány pro dopravu v Evropské unii, politickými stranami a dalšími národními a mezinárodními institucemi.

Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s. (SCHP ČR)

Svaz chemického průmyslu České republiky byl založen v roce 1992 jako sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Hlavní činností svazu je aktivní podpora podnikatelských zájmů členských společností v ČR, podpora a zapojování českého chemického průmyslu do evropského a světového hospodářského systému, zastupování společností při jednání se správními úřady a na přenos veškerých dostupných ekonomických, legislativních a technických informací svým členským organizacím. Dále zastupování členských společností při řešení zaměstnaneckých, sociálních a mzdových otázek a otázek bezpečnosti práce, při kolektivním vyjednávání s odborovými svazy a při jednání s orgány státní správy.

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOCR)

Svaz vznikl v roce 1996. Jedná se o reprezentanta svazů, asociací, velkých retailových a distribučních společností, spotřebních družstev, obchodních aliancí a franchisingových sítí, malých a středních firem obchodu, hotelů, pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb. Prostřednictvím svých Regionálních kanceláří v krajích spolupracuje s územními samosprávami a podnikatelskými organizacemi na sociálním a hospodářském rozvoji krajů.

Svaz průmyslu a obchodu (SP ČR)

Svaz průmyslu a dopravy je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy a je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů – zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích. Vznikl v roce 1992.

Svaz sléváren České republiky

Svaz sléváren České republiky, který byl založen v roce 1992, je profesní organizací sdružující slévárny, modelárny, projekční a výzkumné organizace, obchodní organizace a učňovské, střední a vysoké školy vyučující slévárenství. Jeho hlavní činností je zpracování informací o výrobě odlitků a modelů v ČR a v zahraničí. Mimo jiné spolupracuje s vládními orgány při tvorbě a připomínkování legislativy a s odborovou ústřednou OS KOVO uzavíráme celostátní kolektivní smlouvu. Hlavní priority činnosti Svazu sléváren je konkurenceschopnost, pracovní síly a jejich kvalifikace, ekologie a pracovní prostředí.

Svaz strojírenské technologie, z.s. (SST)

Svaz strojírenské technologie (dříve Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky), byl založen v roce 1990. Zakladatelem bylo 21 organizací z České a Slovenské republiky zabývající se výrobou, výzkumem nebo prodejem obráběcích a tvářecích strojů. Mezi zakladatele patřily i nositelé proslulých značek jako TOS, MAS, ZPS, Šmeral atd. Mezi členy SST je rovněž jedna firma ze Slovenské republiky.

Svaz výrobců cementu České republiky

Svaz, který byl založen v roce 2002, sdružuje právnické osoby činné ve výrobě cementu na území ČR. Účelem sdružení je ochrana a hájení společných zájmů v oblasti technické, ekologické a organizační, řešení společných technických, technologických a sociálních problémů, řešení problematiky životního prostředí, podpora vědy a techniky, včetně aplikace výzkumu a vývoje a při technické normalizaci. Zabezpečení odborných posudků a poradenství v oboru, pořádání společných odborných akcí a navazování spolupráce s externími tuzemskými a zahraničními odbornými institucemi, příprava a zpracování souhrnných informací, včetně ekologických a mnoho dalšího.

Svaz výrobců vápna České republiky

Svaz vznikl v roce 1992 a sdružuje právnické osoby činné ve výrobě vápna a mletých a drcených vápenců na území ČR. Účelem sdružení členů svazu je spojení dále uvedených činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu a k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci při podnikatelské činnosti jak v tuzemsku, tak i zahraničí.

Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky (USBS ČR) 

Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky byla založena v roce 2004. Cílem Unie je zahraniční zastoupení společenstev poskytovatelů bezpečnostních služeb v ČR, unifikace odborné stránky v podnikání BS a definování pojmů v oblasti bezpečnostního průmyslu, organizace, vedení a realizace vzdělávacích akcí v oblasti podniků zajišťujících ostrahu majetku a osob a služby soukromých detektivů, pořádání konferencí a dalších akcí v dané oblasti a propagace bezpečnostního průmyslu.

Související články

Back to top button
Close
Close